PRAVILA IGRE

Poštovani Natjecatelji,

Dobrodošli na Virtualnu burzu!

 

 

1. Svrha priređivanja Virtualne burze

 

Virtualna burza je on-line simulacija trgovanja dionicama, zamišljena kao kombinacija stvarne burze i poslovne simulacije. Prvenstveno namijenjeno edukaciji, bez stvarnih rizika ulaganja, trgovanje na Virtualnoj burzi odvija se prema stvarnim tržišnim uvjetima. Svim natjecateljima omogućeno je stjecanje znanja i iskustva virtualnim investiranjem, koje ima za cilj pripremiti ih za stvarno ulaganje. Virtualna burza se nalazi na sljedećoj Internet adresi: http://vb.zse.hr.

 

2. Organizator Virtualne burze

 

Organizator Virtualne burze (dalje u tekstu: Igra) je Zagrebačka burza d.d. (dalje u tekstu: Organizator) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a.

Organizator ima isključivo pravo kontrole Igre i donošenja svih odluka vezanih uz Igru.

Organizator će sve Natjecatelje koji sudjeluju u Igri tretirati na jednaki način.

Podaci o trgovanju bit će vidljivi s vremenskim odmakom od najmanje 15 minuta od stvarnog vremena trgovanja na Zagrebačkoj burzi, a preuzimat će se svakih 1 minutu. Organizator ne odgovara za točnost podataka o trgovanju, kao ni za bilo kakvu štetu zbog kašnjenja ili pogreške u svezi podataka o trgovanju.

Organizator i tehnička podrška ne odgovaraju za probleme vezane uz komunikacijske veze Natjecatelja, njihova osobna računala, računalne programe i drugu opremu koju Natjecatelji koriste.

Organizator zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti Pravila Igre (dalje u tekstu: Pravila), fond nagrada i krug osobnih podataka potrebnih za registraciju sudjelovanja u Igri, uz pravovremeno prethodno obavještavanje Natjecatelja.

Web stranica http://vb.zse.hr ne nudi financijske savjete odnosno savjete bilo koje vrste, niti preporuča ili savjetuje trgovanje dionicama niti investiranje u bilo koji drugi financijski instrument. Neovisno o okolnosti da Igra simulira stvarnu investiciju, potrebno je imati na umu da postoje velike razlike između virtualnih investicija od onih stvarnih. U slučaju da odlučite investirati u stvarnosti, preporučamo Vam da prije bilo koje financijske odluke ili investicije potražite savjet osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. 

 

3. Vrijeme trajanja Igre

 

Igra počinje dana 28. travnja 2009. godine i neodređenog je trajanja.

Svake godine Igra će se održavati u dva (2) kruga, u pravilu u trajanju od šest (6) mjeseci i to:

o od 01. siječnja do 30. lipnja,
o od 01. srpnja do 31. prosinca.

U slučaju potrebne izmjene datuma početka i završetka Igre, Organizator će natjecatelje obavijestiti putem internet stranice Igre.

Virtualna burza, kao on-line igra, otvorena je 24 sata, a trgovanje će se, u pravilu, odvijati u vremenu od 09:30 – 16:45 sati.

Organizator Igre zadržava pravo prekida igre u slučaju nastupa više sile (uključujući, ali ne ograničavajući se na potres, udar groma, rat, državni udar, prekid rada, tehničke probleme, probleme sa električnom energijom i slično). Organizator može, prema vlastitoj ocjeni, u bilo kojem trenutku, Igru staviti u privremeno stanje mirovanja ili u cijelosti prekinuti.

 

4. Uvjeti za sudjelovanje u Igri

 

U Igri mogu sudjelovati isključivo fizičke osobe koje su navršile 15 godina života s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Natjecatelj).

U Igri ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod Organizatora, osobe neposredno uključene u priređivanje ili organizaciju Igre te osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Igru, kao ni članovi njihovih obitelji.

Natjecatelji tijekom trajanja Igre ne smiju imati bilo kakvu pomoć u svezi odlučivanja o trgovanju u Igri od osoba zaposlenih kod Organizatora ili osoba koje su neposredno uključene u priređivanje ili organizaciju Igre te osoba koje imaju pristup podacima vezanim uz Igru, kao ni članova njihovih obitelji. Natjecatelja koji prekrši ovo pravilo Organizator će sankcionirati isključenjem iz Igre. 

 

5. Registracija Natjecatelja

 

Osoba koja ispunjava uvjete navedene u točki 4. ovih Pravila može se prijaviti za sudjelovanje u Igri. Svaka se osoba za Igru može registrirati samo jednom u svakom krugu igre.

Prije same registracije potrebno je da osoba koja ima namjeru sudjelovati u Igri detaljno i pažljivo pročita Pravila koja se nalaze na web stranici http://vb.zse.hr/registracija. Odabirom odgovora „DA“ osoba potvrđuje da je upoznata sa Pravilima i da na iste u cijelosti pristaje.

Osoba koja se prijavljuje za sudjelovanje u Igri dužna je ispuniti obrazac koji se nalazi na web stranici: http://vb.zse.hr/registracija i u isti unijeti točne i istinite osobne podatke, što se prije svega odnosi, ali ne ograničava na:


a) ime i prezime
b) korisničko ime i lozinka
c) datum i godina rođenja
d) zanimanje
e) telefon
f) e-mail

Davanje osobnih podataka za polja ime, prezime, korisničko ime, lozinka i e-mail je obvezatno, a za preostala dobrovoljno. Ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca objavljenog na web stranici: http://vb.zse.hr/registracija Natjecatelj izražava svoj pristanak za korištenje njegovih osobnih podataka od strane Organizatora. U slučaju uskraćivanja davanja obveznih osobnih podataka Natjecatelj neće moći izvršiti registraciju odnosno sudjelovati u Igri.

Osobne podatke Natjecatelja Organizator će prikupljati, obrađivati i njima se koristiti u svrhu Igre i svrhe vezane uz Igru (npr. za različite analize, objavu podataka na rang listi, objavu dobitnika nagrada i sl.), u svrhu edukacije i informiranja Natjecatelja o određenim sadržajnim i servisnim novostima na stranicama www.zse.hr.

Natjecatelj ima pravo uskratiti korištenje osobnih podataka u svrhu informiranja o određenim sadržajnim i servisnim novostima (marketing) dostavljanjem Organizatoru odgovarajuće obavijesti putem web obrasca: http://vb.zse.hr/kontakt.

Organizator će prikupljati, koristiti ili obrađivati osobne podatke Natjecatelja isključivo u navedene svrhe i iste neće dostavljati trećim osobama bez izričitog dopuštenja Natjecatelja niti ih koristiti na drugi način, osim ako je to određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti. Osobni podaci Natjecatelja neće se iznositi iz Republike Hrvatske.

U cilju zaštite osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja, te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Organizator koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Natjecatelj može u svako doba zahtijevati brisanje iz Organizatorove evidencije natjecatelja dostavljanjem odgovarajuće obavijesti putem kontakt obrasca: http://vb.zse.hr/kontakt.

Eventualno daljnje korištenje komentara, pitanja i drugih podataka dostavljenih Organizatoru od strane Natjecatelja vršit će se na način koji omogućuje osobnu identifikaciju Natjecatelja, uz navođenje podataka Natjecatelja pod kojim se isti predstavio prilikom postavljanja pitanja ili prilikom prijave.

U slučaju davanja neistinitih, netočnih i/ili nepotpunih podataka, Organizator zadržava pravo da Natjecatelju poništi registraciju odnosno da ga isključi iz Igre odnosno da eventualno usvojenu nagradu dodijeli drugom Natjecatelju.

Natjecatelj je jedini ovlašten koristiti korisničko ime i lozinku te je iste dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba. Natjecatelj ne smije svoje korisničko ime i lozinku dati ili učiniti poznatom trećoj osobi u cilju omogućavanja neovlaštenog pristupa Igri. Natjecatelj je odgovoran za sve radnje ili propuštanja koje su se dogodile na web stranici Igre uporabom njegova korisničkog imena i lozinke. Natjecatelj je suglasan da će Organizatoru i/ili trećoj osobi nadoknaditi svaku štetu nastalu korištenjem njegovog korisničkog imena i lozinke. Natjecatelj je dužan odmah obavijestiti Organizatora u slučaju gubitka ili krađe te svake neovlaštene uporabe korisničkog imena i lozinke.

Natjecatelju koji se prijavio za sudjelovanje u Igri, Organizator Igre će na e-mail naveden u prijavi proslijediti obavijest o potvrdi registracije koja će sadržavati podatke o Natjecatelju, uključujući korisničko ime (username), lozinku (password). Korisničko ime je trajno i ne može se mijenjati.
Ako Natjecatelj izgubi ili zaboravi korisničko ime i lozinku putem kontakt obrasca može poslati upit Organizatoru. U navedenom slučaju Natjecatelj će dobiti prijašnje korisničko ime i novu lozinku, koju u ovom slučaju dodjeljuje Organizator.
U trenutku odašiljanja obavijesti o potvrdi registracije od strane tehničke podrške, osoba koja se prijavila za Igru smatra se Natjecateljem. 

 

6. Pravila Igre

 

Na početku Igre Natjecatelj dobiva svoj račun i početni iznos od 40.000,00 virtualnih kuna koje može koristiti za kupnju dionica. 

Natjecatelju koji je sudjelovao u prethodnom krugu Igre, vrijednost njegova portfelja ostvarenog posljednjeg dana prethodnog kruga Igre, na početku novog kruga Igre se briše i Natjecatelj ponovo dobiva početni iznos od 40.000,00 virtualnih kuna na svoj račun.

 

6.1. Moj portfelj

 

Naslov Moj portfelj sadrži prikaz svih dionica koje Natjecatelj ima u Igri, iznos virtualnog novca i iznos otvorenih (neizvršenih) naloga na kupnju i na prodaju Natjecatelja.

Vrijednost portfelja je vrijednost izražena u virtualnom novcu i čini je iznos virtualnog novca, zbroj vrijednosti svih dionica po zadnjoj tržišnoj cijeni koje Natjecatelj ima u svom portfelju i iznos otvorenih (neizvršenih) naloga na kupnju i prodaju Natjecatelja. Ovisno o znanju i iskustvu Natjecatelja te uspješnosti njegovog ulaganja vrijednost njegovog portfelja se mijenja.

Promjena tržišnih cijena dionica koje Natjecatelj ima u svom portfelju, automatski će se usklađivati i odraziti na ukupnu vrijednost portfelja Natjecatelja. Svaki Natjecatelj može vidjeti isključivo svoj portfelj. Uvid u sastav portfelja ostalih Natjecatelja nije moguć.

 

6.2. Moji portfelj

 

Naslov Moji portfelj sadrži ikone za otvaranje novih naloga, otvorene i izvršene naloge na kupnju i/ili prodaju.

Svaki nalog mora sadržavati simbol (ticker) dionice, količinu (broj) i cijenu (jediničnu cijenu) dionica koje Natjecatelj kupuje ili prodaje, te oznaku vrste naloga. (DNEVNI/DO DANA).

S obzirom na vremensko važenje nalozi mogu biti sljedeći:

a) „DNEVNI“ nalog je nalog koji vrijedi do kraja trgovinskog dana. Ako nalog nije izvršen do kraja trgovinskog dana kada je otvoren, nalog se briše. Dnevni nalog je moguće unijeti samo kada je trgovanje otvoreno.

b) nalog „DO DANA“ je nalog koji vrijedi do kraja trgovinskog dana određenog datuma, a zatim se briše ukoliko nije izvršen. Nalog „DO DANA“ moguće je unijeti u bilo kojem trenutku trgovanja uz uvjet da kao datum isteka naloga nije moguće odabrati datum kada Natjecatelj nalog otvara.

Nalog se ispunjava u cijelosti, po cijeni i količini navedenoj u nalogu.

Vrijednost naloga (cijena * količina) ograničena je na iznos od 500.000,00 virtualnih kuna.
Ukoliko je vrijednost naloga veća od propisanog ograničenja, Natjecatelj će biti obaviješten o nemogućnosti realizacije naloga. 

Svaki Natjecatelj može vidjeti isključivo svoje otvorene (neizvršene) naloge na kupnju i na prodaju u naslovu Moji nalozi (podnaslov Otvoreni nalozi). Uvid u Naloge ostalih Natjecatelja nije moguć.

Nalog važi od trenutka kad je vidljiv u podnaslovu Otvoreni nalozi do trenutka kad je u cijelosti izvršen, kad ga Natjecatelj izmijeni ili povuče, kada ga virtualni trgovinski sustav izbriše zbog proteka datuma na koji je nalog otvoren ili u slučaju prestanka uvrštenja dionice na koju se nalog odnosi.

Natjecatelj može izmijeniti ili povući nalog („DO DANA“ i „DNEVNI“ nalog) samo tijekom otvorenog trgovanja, a nakon zatvaranja trgovine moguće je izmjeniti ili povući samo nalog „DO DANA“.

 

6.2.1. Transakcije

 

Transakcijom se smatra svaka pojedinačna kupnja ili prodaja dionica na virtualnoj burzi. Natjecatelj mora tijekom jednog kruga Igre izvršiti najmanje 30 transakcija da bi mogao konkurirati za nagrade.

Organizator nema utjecaja na cijene dionica u Igri jer se cijene dionica preuzimaju sa trgovinskog sustava Zagrebačke burze.

Da bi se transakcija mogla izvršiti potrebno je da Natjecatelj zada ispravni nalog na kupnju i/ili prodaju dionica, da raspolaže dostatnim iznosom virtualnog novca na računu te da se cijena navedena u nalogu Natjecatelja podudara s cijenom preuzetom sa Zagrebačke burze.

Ako se u trenutku otvaranja naloga cijena navedena u nalogu Natjecatelja podudara s najboljom cijenom na kupnju/prodaju dionice preuzetom sa Zagrebačke burze , nalog će se odmah izvršiti. Ako u trenutku otvaranja naloga nema podudaranja, nalog Natjecatelja će ostati otvoren do trenutka dok se cijena navedena u nalogu ne preklopi s cijenom preuzetom sa Zagrebačke burze unutar raspona (najboljeg naloga na kupnju/prodaju) ili kad se preklopi sa cijenom transakcija unutar raspona najmanje i najveće cijene u trajanju od jedne minute.

Prilikom izvršavanja transakcije obračunati će se i provizija u ukupnom iznosu od 1% od vrijednosti izvršene transakcije koju zajedno čine provizija virtualne burze od 0,05%, virtualne depozitarne agencije od 0,05% i virtualnog brokera od 0,9%.

 

6.3. Vrijednosnice

 

Naslov Vrijednosnice sadrži popis svih dionica kojima je moguće trgovati u Igri i koje su uvrštene na Službeno tržište (ST) i Redovito tržište (RT) na Zagrebačkoj burzi d.d. Dionice je moguće poredati prema simbolu, prometu ili postotku promjene cijene.

Svaki Natjecatelj ima mogućnost označavanja i praćenja neograničenog broja dionica koje su mu sa investicijskog stajališta posebno zanimljive kreiranjem tzv. Watch liste. Na Watch listi dionice su poredane prema simbolu, a lista sadržava i zadnju tržišnu cijenu dionice i postotak promjene cijene.

U Igri nije moguće trgovati dionicama uvrštenim na Redovito tržište, a kojima se na Zagrebačkoj burzi trguje u posebnom režimu trgovine. Lista dionica kojima se trguje u posebnom režimu trgovine dostupna je na web stranicama Zagrebačke burze d.d.: http://www.zse.hr/default.aspx?id=19380.

Kada na Zagrebačkoj burzi d.d. dođe do obustave trgovanja pojedinom dionicom, dionicom nije moguće trgovati ni u Igri od trenutka obustave pa sve do trenutka nastavka trgovanja. Tijekom vremena obustave ne mogu se otvarati novi nalozi na kupnju i prodaju niti se mogu mijenjati postojeći nalozi. Nalozi se mogu povlačiti.

U bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Igre moguć je prestanak uvrštenja (delisting) neke od dionica. Ako dionicu kojoj je prestalo uvrštenje Natjecatelj ima u svom portfelju ili ima otvoreni nalog na prodaju navedene dionice, dionica i nalog će biti obrisani, a iznos virtualnog novca na računu Natjecatelja će se uvećati za iznos koji predstavlja umnožak zadnje tržišne cijene dionice i broja dionica koje je Natjecatelj imao. Ako Natjecatelj ima otvoren nalog na kupnju, nalog će biti obrisan, a iznos virtualnog novca na računu Natjecatelja uvećat će se za iznos koji je Natjecatelj rezervirao za kupnju navedene dionice (količina pomnožena s cijenom). 

 

6.4. Rang lista natjecatelja

 

Naslov Rang lista Natjecatelja. Organizator izrađuje Rang listu Natjecatelja i rang listu TOP 10. Rang liste formiraju se prema uspješnosti Natjecatelja u Igri. Uspješniji je onaj Natjecatelj koji ostvari veći porast vrijednosti portfelja u odnosu na početno stanje na dan početka kruga nagrađivanja, izraženo u relativnom iznosu.

Rang lista Natjecatelja izrađuje se svakog trgovinskog dana i sadrži popis 100 najuspješnijih Natjecatelja. Ako Natjecatelj nije među prvih 100 najuspješih, Natjecatelj ima mogućnost vidjeti svoju poziciju na rang listi na način da ispod 100-og po redu piše njegovo mjesto. Npr. ako se Natjecatelj nalazi na 123. mjestu rang liste, on ima mogućnost vidjeti svoju poziciju, ali ne i pozicije Natjecatelja od 101. do 122. mjesta rang liste. Rang lista Natjecatelja vidljiva je samo Natjecateljima koji sudjeluju u Igri.
Iz Rang liste Natjecatelja kreira se rang lista TOP 10 koja prikazuje 10 najuspješnijih Natjecatelja. Na rang listi TOP 10 ne prikazuju se Natjecatelji koji nisu ostvarili propisani minimalni broj transakcija. Rang lista TOP 10 vidljiva je svim posjetiteljima web adrese http://vb.zse.hr.
U slučaju više sile (uključujući, ali ne ograničavajući se na potres, udar groma, rat, državni udar, prekid rada, tehničke probleme, probleme sa električnom energijom i slično) Organizator zadržava pravo vratiti rang listu dana koji je prethodio danu kada je nastupila viša sila. 

 

6.5. Anketa

 
Anketa je vidljiva samo registriranim Natjecateljima koji nisu još glasali. Natjecatelj može samo jednom dati svoj glas za anketu. Anketa se sastoji od jednog pitanja i neograničenog broja odgovora od kojih je moguće odabrati samo jedan. Natjecatelju se anketa prikazuje samo u slučaju da je još nije ispunio.

 

7. Nagrade

 

Sustav nagrađivanja Natjecatelja Igre definira se prema uspjehu Natjecatelja na kraju svakog kruga Igre, u pravilu 30. lipnja i 31. prosinca svake godine, u 23:59. Ako kraj pojedinog kruga Igre pada u nedjelju, blagdan ili koji drugi dan za koji je zakonom ili odlukom Organizatora Igre određeno da se ne radi, rang lista se utvrđuje posljednjeg radnog dana Organizatora (v. Odluka o radnom vremenu na www.zse.hr).

Rang lista prema kojoj Organizator dodjeljuje nagrade jest Rang lista TOP 10. Rang lista se oblikuje prema rezultatu Natjecatelja kojeg je ostvario tijekom jednog kruga Igre i to bez obzira kada se pojedini Natjecatelj uključio u Igru, uz uvjet da je Natjecatelj izvršio propisani minimalni broj transakcija (v. točku 6.2.1. Transakcije).

Natjecatelji koji su se plasirali među prva tri mjesta na rang listi TOP 10 osvajaju po jednu nagradu prema sljedećoj specifikaciji:

1. Natjecatelj koji je osvojio prvo mjesto : 1 (jedan) dvodnevni ili 2 (dva) jednodnevna tečaja Akademije ZSE (vrijednost: 2375,00 kn, što uključuje 1.900,00 kn + PDV) prema izboru Natjecatelja
2. Natjecatelj koji je osvojio drugo mjesto: 1 (jedan) jednodnevni tečaj Akademije ZSE (vrijednost: 1187,50 kn, što uključuje 950,00 kn + PDV) prema izboru Natjecatelja
3. Natjecatelj koji je osvojio treće mjesto : ZSE monitor – model START 6 (vrijednost: 281,25 kn, što uključuje 275,00 kn + PDV)

U slučaju da dva (2) ili više Natjecatelja ostvare isti rezultat na kraju pojedinog kruga Igre, metodom slučajnog odabira Organizator će odlučiti koji Natjecatelj će dobiti nagradu.

 

Natjecatelj koji ostvari pravo na nagradu istu mora iskoristiti u razdoblju od najviše 6 (šest) mjeseci od završetka kruga Igre u kojem je ostvario pravo na nagradu.

 

Pravo na nagradu nema Natjecatelj koji je bio nagrađivan u razdoblju od prethodne 2 (dvije) godine.  

Organizator će na web stranici: http://vb.zse.hr objaviti listu Natjecatelja koji su osvojili Nagrade.

Pravo na nagradu imaju isključivo oni Natjecatelji koji su osvojili nagrade sukladno ovim Pravilima. O osvojenoj nagradi Organizator će obavijestiti Natjecatelja putem e-maila i/ili na broj telefona koji je Natjecatelj naveo prilikom registracije za Igre.

Natjecatelj je dužan javiti Organizatoru u roku od 15 dana od dana obavijesti o osvojenoj nagradi i potvrditi da prihvaća nagradu. Ako se Natjecatelj ne javi Organizatoru u navedenom roku ili se javi, ali ne želi prihvatiti nagradu ili ako Natjecatelj odustane od nagrade, nagrada će biti dodijeljena prvom slijedećem Natjecatelju prema ostvarenom rezultatu.

Preuzimanje nagrade se odvija po dogovoru sa Organizatorom Igre. Natjecatelj je dužan nagradu preuzeti najkasnije 30 dana od dana obavijesti o osvojenoj nagradi.

Natjecatelji nagrade ne mogu zamijeniti za novac i ne mogu ih ustupiti odnosno prenositi drugim fizičkim ili pravnim osobama.

 

8. Rješavanje sporova

 

Svi sporovi između Organizatora i Natjecatelja pokušat će se riješiti mirnim putem. Ako mirno rješavanje sporova nije moguće, nadležan je općinski sud u Zagrebu.