PRAVILA IGRE

 

PRAVILA VIRTUALNE BURZE

Poštovani Natjecatelji,
Dobrodošli na Virtualnu burzu!

1. Svrha priređivanja Virtualne burze

Virtualna burza je on-line simulacija trgovanja dionicama, zamišljena kao
kombinacija stvarne burze i poslovne simulacije. Prvenstveno namijenjeno edukaciji,
bez stvarnih rizika ulaganja, trgovanje na Virtualnoj burzi odvija se prema stvarnim
tržišnim uvjetima. Svim natjecateljima omogućeno je stjecanje znanja i iskustva
virtualnim investiranjem, koje ima za cilj pripremiti ih za stvarno ulaganje. Virtualna
burza se nalazi na sljedećoj Internet adresi: http://vb.zse.hr.

2. Organizator Virtualne burze

Organizator Virtualne burze (dalje u tekstu: Igra) je Zagrebačka burza d.d., OIB:
84368186611 (dalje u tekstu: Organizator) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a.
Organizator ima isključivo pravo kontrole Igre i donošenja svih odluka vezanih uz
Igru.

Organizator će sve Natjecatelje koji sudjeluju u Igri tretirati na jednaki način.
Podaci o trgovanju bit će vidljivi s vremenskim odmakom od najmanje 15 minuta od
stvarnog vremena trgovanja na Zagrebačkoj burzi, a preuzimat će se svakih 1
minutu. Organizator ne odgovara za točnost podataka o trgovanju, kao ni za bilo
kakvu štetu zbog kašnjenja ili pogreške u svezi podataka o trgovanju.
Organizator i tehnička podrška ne odgovaraju za probleme vezane uz
komunikacijske veze Natjecatelja, njihova osobna računala, računalne programe i
drugu opremu koju Natjecatelji koriste.
Organizator zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti Pravila Igre (dalje u tekstu:
Pravila), fond nagrada i krug osobnih podataka potrebnih za registraciju
sudjelovanja u Igri, uz pravovremeno prethodno obavještavanje Natjecatelja.
Web stranica http://vb.zse.hr ne nudi financijske savjete odnosno savjete bilo koje
vrste, niti preporuča ili savjetuje trgovanje dionicama niti investiranje u bilo koji
drugi financijski instrument. Neovisno o okolnosti da Igra simulira stvarnu
investiciju, potrebno je imati na umu da postoje velike razlike između virtualnih
investicija od onih stvarnih. U slučaju da odlučite investirati u stvarnosti,
preporučamo Vam da prije bilo koje financijske odluke ili investicije potražite savjet
osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih
aktivnosti.

3. Vrijeme trajanja Igre

Igra počinje dana 28. travnja. 2009. godine i neodređenog je trajanja.
Svake godine Igra će se održavati u dva (2) kruga, u pravilu u trajanju od šest (6)
mjeseci i to:
o od 01. siječnja do 30. lipnja,
o od 01. srpnja do 31. prosinca.

U slučaju potrebne izmjene datuma početka i završetka Igre, Organizator će
natjecatelje obavijestiti putem internet stranice Igre.

Virtualna burza, kao on-line igra, otvorena je 24 sata, a trgovanje će se, u pravilu,
odvijati u vremenu od 9,30 – 16,45 sati.

Organizator Igre zadržava pravo prekida igre u slučaju nastupa više sile (uključujući,
ali ne ograničavajući se na potres, udar groma, rat, državni udar, prekid rada,
tehničke probleme, probleme sa električnom energijom i slično). Organizator može,
prema vlastitoj ocjeni, u bilo kojem trenutku, Igru staviti u privremeno stanje
mirovanja ili u cijelosti prekinuti.

4. Uvjeti za sudjelovanje u Igri

U Igri mogu sudjelovati isključivo fizičke osobe koje su navršile 16 godina života s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Natjecatelj).
U Igri ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod Organizatora, osobe neposredno
uključene u priređivanje ili organizaciju Igre te osobe koje imaju pristup podacima
vezanim uz Igru, kao ni članovi njihovih obitelji.
Natjecatelji tijekom trajanja Igre ne smiju imati bilo kakvu pomoć u svezi odlučivanja
o trgovanju u Igri od osoba zaposlenih kod Organizatora ili osoba koje su
neposredno uključene u priređivanje ili organizaciju Igre te osoba koje imaju pristup
podacima vezanim uz Igru, kao ni članova njihovih obitelji. Natjecatelja koji prekrši
ovo pravilo Organizator će sankcionirati isključenjem iz Igre.

5. Registracija Natjecatelja

Osoba koja ispunjava uvjete navedene u točki 4. ovih Pravila može se prijaviti za
sudjelovanje u Igri. Svaka se osoba za Igru može registrirati samo jednom u svakom
krugu Igre.
Prije same registracije potrebno je da osoba koja ima namjeru sudjelovati u Igri
detaljno i pažljivo pročita ova Pravila. Odabirom odgovora „DA“ osoba potvrđuje da
je upoznata s uvjetima Igre i odredbama ovih Pravila i da na iste u cijelosti pristaje.
Osoba koja se prijavljuje za sudjelovanje u Igri dužna je ispuniti obrazac koji se nalazi
na web stranici: http://vb.zse.hr/registracija i u isti unijeti točne i istinite podatke i to:
a) korisničko ime i lozinku.
b) e-mail
Ispunjavanjem  odgovarajućeg  obrasca  objavljenog  na  web  stranici:
http://vb.zse.hr/registracija Natjecatelj izražava svoj pristanak za korištenje njegovih
podataka od strane Organizatora. U slučaju uskraćivanja davanja obveznih podataka
Natjecatelj neće moći izvršiti registraciju odnosno sudjelovati u Igri.
Podatke Natjecatelja iz obrasca Organizator će prikupljati, obrađivati i njima se
koristiti isključivo i samo u svrhu omogućavanja pristupa i sudjelovanja Natjecatelja
u Igri (npr. za objavu podataka na rang listi i sl.).
Organizator će prikupljati, koristiti ili obrađivati predmetne podatke Natjecatelja
isključivo u ovim Pravilima navedene svrhe i iste neće dostavljati trećim osobama
bez prethodnog izričitog dopuštenja Natjecatelja niti ih koristiti na drugi način, osim
ako je to određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti.
Predmetni se podaci Natjecatelja neće se iznositi iz Republike Hrvatske.
U cilju zaštite dostavljenih podataka Natjecatelja od slučajnog ili nezakonitog
uništavanja, gubitka ili mijenjanja, te od neovlaštenog odavanja ili pristupa,
Organizator koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Podaci Natjecatelja biti će pohranjeni u bazi Organizatora za sve vrijeme sudjelovanja
Natjecatelja u Igri. Natjecatelj može u svako doba zahtijevati brisanje iz
Organizatorove evidencije Natjecatelja dostavljanjem odgovarajuće obavijesti putem
kontakt obrasca:  http://vb.zse.hr/kontakt ili dostavom zahtjeva na e-mail adresu:  zastita-
_podataka@zse.hr . Po primitku zahtjeva za brisanjem Podaci Natjecatelja biti će
obrisani iz baze Organizatora. Natjecatelj ima sljedeća prava:
-  pravo na informaciju o tome koje Natjecateljeve osobne podatke Organizator
posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka,
informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te
osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
-  pravo zahtijevati ispravak svojih osobnih podatak i pravo zahtijevati dopunu
nepotpunih osobnih podatak;
-  pravo zahtijevati brisanje osobnih podatka koje Organizator obrađuje, ako ti
podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrhe u koju su podaci prikupljeni, a
koja je definirana ovim Pravilima;
-  pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima
predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
-  pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka Organizatoru ili
nadležnom nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava Natjecatelj može uputiti ispunjavanjem
odgovarajućeg obrasca dostupnog na internetskim stranicama Organizatora, koji
može dostaviti na e-mail adresu zastita_podataka@zse.hr ili poslati poštom na
adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10 000 Zagreb.
Organizator ima pravo od Natjecatelja zahtijevati dostavljanje dokumentacije u
svrhu identifikacije i provjere identiteta kao podnositelja zahtjeva.
U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka, ako smatrate da je došlo do povrede Vaših
osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom
nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.
U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka, Natjecatelj može, ako smatra da je došlo do
povrede njegovih osobnih podataka ili kršenja njegovih prava, obratiti se nadležnom
nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.
U slučaju davanja neistinitih, netočnih i/ili nepotpunih podataka, Organizator
zadržava pravo da Natjecatelju poništi registraciju odnosno da ga isključi iz Igre
odnosno da eventualno usvojenu nagradu dodijeli drugom Natjecatelju.
Natjecatelj je jedini ovlašten koristiti korisničko ime i lozinku te je iste dužan čuvati
od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba. Natjecatelj ne smije svoje korisničko
ime i lozinku dati ili učiniti poznatom trećoj osobi u cilju omogućavanja
neovlaštenog pristupa Igri. Natjecatelj je odgovoran za sve radnje ili propuštanja koje
su se dogodile na web stranici Igre uporabom njegova korisničkog imena i lozinke.
Natjecatelj je suglasan da će Organizatoru i/ili trećoj osobi nadoknaditi svaku štetu
nastalu korištenjem njegovog korisničkog imena i lozinke. Natjecatelj je dužan
odmah obavijestiti Organizatora u slučaju gubitka ili krađe te svake neovlaštene
uporabe korisničkog imena i lozinke.
Natjecatelju koji se prijavio za sudjelovanje u Igri, Organizator Igre će na e-mail
naveden u prijavi proslijediti obavijest o potvrdi registracije koja će sadržavati
podatke o Natjecatelju, uključujući korisničko ime (user name), lozinku (password).
Korisničko ime je trajno i ne može se mijenjati.
Ako Natjecatelj izgubi ili zaboravi korisničko ime i lozinku putem kontakt obrasca
može poslati upit Organizatoru. U navedenom slučaju Natjecatelj će dobiti prijašnje
korisničko ime i novu lozinku, koju u ovom slučaju dodjeljuje Organizator.
U trenutku odašiljanja obavijesti o potvrdi registracije od strane tehničke podrške,
osoba koja se prijavila za Igru smatra se Natjecateljem.

6. Pravila Igre

Na početku Igre Natjecatelj dobiva svoj račun i početni iznos od 40.000,00 virtualnih
kuna koje može koristiti za kupnju dionica.
Natjecatelju koji je sudjelovao u prethodnom krugu Igre, vrijednost njegova portfelja
ostvarenog posljednjeg dana prethodnog kruga Igre, na početku novog kruga Igre se
briše i Natjecatelj ponovo dobiva početni iznos od 40.000,00 virtualnih kuna na svoj
račun.

6.1. Naslov Moj portfelj  sadrži prikaz svih dionica koje Natjecatelj ima u Igri, iznos
virtualnog novca i iznos otvorenih (neizvršenih) naloga na kupnju i na prodaju Natjecatelja.
Vrijednost portfelja je vrijednost izražena u virtualnom novcu i čini je iznos
virtualnog novca, zbroj vrijednosti svih dionica po zadnjoj tržišnoj cijeni koje
Natjecatelj ima u svom portfelju i iznos otvorenih (neizvršenih) naloga na kupnju i
prodaju Natjecatelja. Ovisno o znanju i iskustvu Natjecatelja te uspješnosti njegovog
ulaganja vrijednost njegovog portfelja se mijenja.
Promjena tržišnih cijena dionica koje Natjecatelj ima u svom portfelju, automatski će
se usklađivati i odraziti na ukupnu vrijednost portfelja Natjecatelja. Svaki Natjecatelj
može vidjeti isključivo svoj portfelj. Uvid u sastav portfelja ostalih Natjecatelja nije
moguć.

6.2. Naslov Moji nalozi sadrži ikone za otvaranje novih naloga, otvorene i izvršene
naloge na kupnju i/ili prodaju.
Svaki nalog mora sadržavati simbol (ticker) dionice, količinu (broj) i cijenu (jediničnu
cijenu) dionica koje Natjecatelj kupuje ili prodaje, te oznaku vrste naloga.
(DNEVNI/DO DANA).
S obzirom na vremensko važenje nalozi mogu biti sljedeći:
a) „DNEVNI“ nalog je nalog koji vrijedi do kraja trgovinskog dana. Ako nalog nije
izvršen do kraja trgovinskog dana kada je otvoren, nalog se briše. Dnevni nalog je
moguće unijeti samo kada je trgovanje otvoreno.
b) nalog „DO DANA“ je nalog koji vrijedi do kraja trgovinskog dana određenog
datuma, a zatim se briše ukoliko nije izvršen. Nalog „DO DANA“ moguće je unijeti u
bilo kojem trenutku trgovanja uz uvjet da kao datum isteka naloga nije moguće
odabrati datum kada Natjecatelj nalog otvara.
Nalog se ispunjava u cijelosti, po cijeni i količini navedenoj u nalogu.
Vrijednost naloga (cijena * količina) ograničena je na iznos od 500.000,00 virtualnih kuna. 
Ukoliko je vrijednost naloga veća od propisanog ograničenja, Natjecatelj će biti obaviješten o
nemogućnosti realizacije naloga. 
Svaki Natjecatelj može vidjeti isključivo svoje otvorene (neizvršene) naloge na
kupnju i na prodaju u naslovu Moji nalozi (podnaslov Otvoreni nalozi). Uvid u Naloge
ostalih Natjecatelja nije moguć.
Nalog važi od trenutka kad je vidljiv u podnaslovu Otvoreni nalozi do trenutka kad
je u cijelosti izvršen, kad ga Natjecatelj izmijeni ili povuče, kada ga virtualni
trgovinski sustav izbriše zbog proteka datuma na koji je nalog otvoren ili u slučaju
prestanka uvrštenja dionice na koju se nalog odnosi.
Natjecatelj može izmijeniti ili povući nalog („DO DANA“ i „DNEVNI“ nalog) samo
tijekom otvorenog trgovanja, a nakon zatvaranja trgovine moguće je izmjeniti ili
povući samo nalog „DO DANA“.

6.2.1. Transakcije
Transakcijom se smatra svaka pojedinačna kupnja ili prodaja dionica na virtualnoj
burzi. Natjecatelj mora tijekom jednog kruga Igre izvršiti najmanje 30 transakcija da
bi mogao konkurirati za nagrade.
Organizator nema utjecaja na cijene dionica u Igri jer se cijene dionica preuzimaju sa
trgovinskog sustava Zagrebačke burze.

Da bi se transakcija mogla izvršiti potrebno je da Natjecatelj zada ispravni nalog na
kupnju i/ili prodaju dionica, da raspolaže dostatnim iznosom virtualnog novca na
računu te da se cijena navedena u nalogu Natjecatelja podudara s cijenom preuzetom
sa Zagrebačke burze.
Ako se u trenutku otvaranja naloga cijena navedena u nalogu Natjecatelja podudara
s najboljom cijenom na kupnju/prodaju dionice preuzetom sa Zagrebačke burze,
nalog će se odmah izvršiti. Ako u trenutku otvaranja naloga nema podudaranja,
nalog Natjecatelja će ostati otvoren do trenutka dok se cijena navedena u nalogu ne
preklopi s cijenom preuzetom sa Zagrebačke burze unutar raspona (najboljeg naloga
na kupnju/prodaju) ili kad se preklopi sa cijenom transakcija unutar raspona
najmanje i najveće cijene u trajanju od jedne minute.
Prilikom izvršavanja transakcije obračunati će se i provizija u ukupnom iznosu od
1% od vrijednosti izvršene transakcije koju zajedno čine provizija virtualne burze od
0,05%, virtualne depozitarne agencije od 0,05% i virtualnog brokera od 0,9%.
6.3. Naslov Vrijednosnice sadrži popis svih dionica kojima je moguće trgovati u Igri i
koje su uvrštene na Službeno tržište (ST) i Redovito tržište (RT) na Zagrebačkoj burzi
d.d. Dionice je moguće poredati prema simbolu, prometu ili postotku promjene
cijene.
Svaki Natjecatelj ima mogućnost označavanja i praćenja neograničenog broja dionica
koje su mu sa investicijskog stajališta posebno zanimljive kreiranjem tzv. Watch liste.
Na Watch listi dionice su poredane prema simbolu, a lista sadržava i zadnju tržišnu
cijenu dionice i postotak promjene cijene.
U Igri nije moguće trgovati dionicama uvrštenim na Redovito tržište, a kojima se na
Zagrebačkoj burzi trguje u posebnom režimu trgovine. Lista dionica kojima se trguje
u posebnom režimu trgovine dostupna je na web stranicama Zagrebačke burze d.d.:
http://www.zse.hr/default.aspx?id=19380.
Kada na Zagrebačkoj burzi d.d. dođe do obustave trgovanja pojedinom dionicom,
dionicom nije moguće trgovati ni u Igri od trenutka obustave pa sve do trenutka
nastavka trgovanja. Tijekom vremena obustave ne mogu se otvarati novi nalozi na
kupnju i prodaju niti se mogu mijenjati postojeći nalozi. Nalozi se mogu povlačiti.
U bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Igre moguć je prestanak uvrštenja (delisting)
neke od dionica. Ako dionicu kojoj je prestalo uvrštenje Natjecatelj ima u svom
portfelju ili ima otvoreni nalog na prodaju navedene dionice, dionica i nalog će biti
obrisani, a iznos virtualnog novca na računu Natjecatelja će se uvećati za iznos koji
predstavlja umnožak zadnje tržišne cijene dionice i broja dionica koje je Natjecatelj
imao. Ako Natjecatelj ima otvoren nalog na kupnju, nalog će biti obrisan, a iznos
virtualnog novca na računu Natjecatelja uvećat će se za iznos koji je Natjecatelj
rezervirao za kupnju navedene dionice (količina pomnožena s cijenom).

6.4. Naslov Rang lista Natjecatelja. Organizator izrađuje Rang listu Natjecatelja i rang
listu TOP 10. Rang liste formiraju se prema uspješnosti Natjecatelja u Igri.
Uspješniji je onaj Natjecatelj koji ostvari veći porast vrijednosti portfelja u odnosu na
početno stanje na dan početka kruga nagrađivanja, izraženo u relativnom iznosu.
Rang lista Natjecatelja izrađuje se svakog trgovinskog dana i sadrži popis 100
najuspješnijih Natjecatelja. Ako Natjecatelj nije među prvih 100 najuspješih,
Natjecatelj ima mogućnost vidjeti svoju poziciju na rang listi na način da ispod 100-
og po redu piše njegovo mjesto. Npr. ako se Natjecatelj nalazi na 123. mjestu rang
liste, on ima mogućnost vidjeti svoju poziciju, ali ne i pozicije Natjecatelja od 101. do
122. mjesta rang liste. Rang lista Natjecatelja vidljiva je samo Natjecateljima koji
sudjeluju u Igri.
Iz Rang liste Natjecatelja kreira se rang lista TOP 10 koja prikazuje 10 najuspješnijih
Natjecatelja. Na rang listi TOP 10 ne prikazuju se Natjecatelji koji nisu ostvarili
propisani minimalni broj transakcija. Rang lista TOP 10 vidljiva je svim
posjetiteljima web adrese http://vb.zse.hr.
U slučaju više sile (uključujući, ali ne ograničavajući se na potres, udar groma, rat,
državni udar, prekid rada, tehničke probleme, probleme sa električnom energijom i
slično) Organizator zadržava pravo vratiti rang listu dana koji je prethodio danu
kada je nastupila viša sila.

6.5. Eventualna Anketa je vidljiva samo registriranim Natjecateljima koji nisu još
glasali. Natjecatelj može samo jednom dati svoj glas za anketu. Anketa se sastoji od
jednog pitanja i neograničenog broja odgovora od kojih je moguće odabrati samo
jedan. Natjecatelju se anketa prikazuje samo u slučaju da je još nije ispunio.

7. Rješavanje sporova

Svi sporovi između Organizatora i Natjecatelja pokušat će se riješiti sporazumnim putem.
Ako sporazumnim rješavanje sporova nije moguće, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.